Κανονισμός εκθέσεων.

*ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΕΚΘΕΣΗΣ.

ΣΤΟΧΟΙ

Αρθρο 1.F.O.H

Ο παρών κανονισμός δημιουργήθηκε για να καθορίσει τους κανόνες που διέπουν τις αναγνωρισμένες από την FOH , ορνιθολογικές εκδηλώσεις (διαγωνισμούς-εκθέσεις).
Ο κανονισμός αποτελεί επεξηγητικό και αναλυτικό δελτίο του τρόπου διεξαγωγής και οργάνωσης της ετήσιας Ομοσπονδιακής έκθεσης που γίνεται όπως ορίζει το καταστατικό στο άρθρο 4. Γίνεται αυτόματα αποδεκτός από όλους τους συλλόγους που ανήκουν στην δύναμη της Ομοσπονδίας από την δια ψήφου κατακύρωσή του στην πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ οι δε σύλλογοι οφείλουν άμεσα, να εναρμονίσουν τους εσωτερικούς τους κανονισμούς εκθέσεων  με τον παρόντα.

Αρθρο 2.

Οι ορνιθολογικές εκθέσεις-διαγωνισμοί  έχουν σαν στόχο

α) Να προωθήσουν την επαφή μεταξύ των ερασιτεχνών εκτροφέων.

β) Να εδραιώσουν τον συναδελφικό δεσμό και τον αλληλοσεβασμό.

γ) Να προωθήσουν τους αγωνιστικούς στόχους των εκτροφέων και να τονώσουν την ευγενή άμυλα .

δ) Να διαδώσουν την γνώση γύρο από την διατήρηση και αναπαραγωγή των πτηνών συντροφιάς και των ωδικών.

ε) Να εμπλουτίσουν τις γνώσεις γύρο από τον τρόπο της συνεχούς βελτίωσης των εκτρεφομένων ποικιλιών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Αρθρο 3.

Οπως ορίζεται στο καταστατικό, η Ομοσπονδία με τα όργανά της αποφασίζει δια την διοργάνωση της ετήσιας έκθεσής της. Σε κάθε περίπτωση όμως, και πέραν απο την Ομοσπονδιακή έκθεση,  η FOH στηρίζει και προτρέπει τους συλλόγους μέλη της για ετήσιες εκθεσιακές εκδηλώσεις τοπικού επιπέδου .

Αρθρο 4.

Δια την πραγματοποίηση της Ομοσπονδιακής έκθεσης ορίζεται 5μελής επιτροπή απο μέλη των διοργανωτών συλλόγων ή συλλόγου, αποτελούμενη απο…

1.Πρόεδρο

2.Γραμματέα

3.Ταμία

4.Υπεύθυνο υλικού.

5)Υπεύθυνο χώρου (κατηγοριών – εκθεμάτων).

Οι αρμοδιότητες ενός εκάστου είναι ανάλογες του τίτλου του ( Θα περιγραφούν λεπτομερώς σε ιδιαίτερο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ) .

Η επιτροπή έχει υποχρέωση  στην άμεση ανάρτηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με λεπτομερή περιγραφή  του…

α) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ που αναφέρεται στο διαγωνιστικό αλλά και στο εκθεσιακό μέρος της εκδήλωσης .

β) Των ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ, βάσει των οποίων θα γίνει η παραλαβή ,εγκλωβισμός και κρίση των εκθεμάτων.

γ)Της ΦΟΡΜΑΣ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΟΥ στην οποία αναγράφει ο εκτροφέας τα προς διαγωνισμό εκθέματα .

δ)Της παρουσίασης ΤΩΝ  ΚΡΙΤΩΝ ώστε να γνωρίζουν οι εκτροφείς την χώρα προέλευσης τους και το βιογραφικό τους.

ε)Της περιγραφής των  επαίνων και της επιβράβευσης, εκτροφέων και εκθεμάτων (Κύπελλα-Κονκάρδες-Έπαινοι-Πλακέτες κ.λ.π).

στ) Της λεπτομερούς περιγραφής του τόπου διεξαγωγής της εκδήλωσης δια την ενημέρωση και εύκολη πρόσβαση των εκτροφέων και των επισκεπτών.

Αποφασίζει δια την τοποθέτηση των εκπαιδευόμενων υποψηφίων κριτών στους ανάλογους O.M.J  (σε συνεννόηση με τον προεδρεύοντα της Ε.Κ).

Επίσης , αποφασίζει για την δημιουργία ομάδων εργασίας που θα πλαισιώνουν , α) την γραμματεία και το ταμείο β) τον υπεύθυνο υλικού γ) τους υπευθύνους κατηγοριών εκθεμάτων .

Η επιτροπή , έχει την ευθύνη δημιουργίας άνετου χώρου ,με όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και με υπευθύνους για την…

α) Υποδοχή  και συντήρηση των εκθεμάτων ,

β) Ιατρική φροντίδα και παρακολούθηση πιθανά ασθενούντων  ( χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του κτηνιάτρου  για την είσοδο των εκθεμάτων  στον χώρο διαγωνισμού).

γ) Γραμματειακή υποστήριξη

δ) Ύπαρξη Ταμείου με έκδοση ανάλογων παραστατικών.

Είναι επίσης υπεύθυνη δια την δημιουργία του απαραίτητου  έντυπου  υλικού (Καταστάσεις Εγκλωβισμού-Κάρτες βαθμολογίας-Πίνακες κατηγοριών) αλλά και των ειδικών καρτελών σήμανσης των απαραίτητα ευρισκομένων στον χώρο ( Οργανωτική επιτροπή-κριτές-υποψήφιοι σχολής κριτών- ομάδες εργασίας κ.λ.π) .

Εχει την ευθύνη δια την άμεση ανάρτηση των αποτελεσμάτων με την λήξη των εγγραφών απο την γραμματεία και την επισημοποίηση τους απο την επιτροπή Εκθέσεως. (υπογραφή απο Πρόεδρο και Γραμματέα).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Αρθρο 5.

α)Στην έκθεση – διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν εκτροφείς απ’ όλη την χώρα, με βασική προϋπόθεση τα εκθέματά τους να φέρουν δακτυλίδια των αναγνωρισμένων συλλόγων της Ομοσπονδίας, με κωδικό που αντιστοιχεί στους ιδίους και μόνον. Αφού έχουν καταβάλει το οικονομικό τίμημα για την συμμετοχή κάθε εκθέματος, οι εκθέτες παίρνουν ειδική αποδεικτική φόρμα εγκλωβισμού την οποίαν και πρέπει να διατηρήσουν σε καλή κατάσταση, διότι με αυτήν και μόνον μπορούν να παραλάβουν τα εκθέματά τους κατά τον απεγκλωβισμό .

β)Στον διαγωνισμό  είναι δυνατόν  κάθε εκθέτης, να συμμετέχει με – έως 5 μονά δείγματα σε κάθε κωδικό (ποικιλία) και απεριόριστο αριθμό ΣΤΑΜ (τετράδων)

γ)Τα εκθέματα εγκλωβίζονται σε κλωβούς ανάλογους με την ποικιλία τους με βάση τα απο την Παγκόσμια Ομοσπονδία (COM) θεσμοθετημένα . Τα κλουβιά αριθμούνται με αριθμητική σειρά και φυσικά με έναν μοναδικό αριθμό, ο οποίος είναι πάντα σε αντιστοιχία με τον αριθμό δακτυλιδιού του εκθέματος ,όπως έχει δηλωθεί απο τον εκτροφέα στην φόρμα εγκλωβισμού.

Το ΣΤΑΜ (τετράδα) αποτελεί μονάδα κρίσεως και σαν τέτοια λαμβάνει ΕΝΑΝ αύξοντα αριθμό , με τα κλουβιά που την αποτελούν να χαρακτηρίζονται ως Α-Β-C-D . Κατά τον εγκλωβισμό σε κάθε κλουβί τοποθετείται ειδικό «ταμπελάκι» σήμανσης που αναφέρει τον αύξοντα-αριθμό του κλουβιού ,την κλάση και την κατηγορία του εκθέματος και μετά την κρίση την σειρά κατάταξής του αν ευρίσκεται στην πρώτη τριάδα και την τελική βαθμολογία του.

δ) Τα κλουβιά μετά τον εγκλωβισμό ασφαλίζονται υποχρεωτικά με τα γνωστά «δεματικά καλωδίων» και δεν απασφαλίζονται παρά μόνον μετά την υπογραφή παράδοσης -παραλαβής απο τον εκτροφέα και την επιτροπή εκθέσως κατά τον απεγκλωβισμό. Εξαίρεση αποτελεί η απασφάλιση με  αίτημα του κριτή και σύμφωνη γνώμη της επιτροπής ώστε να δοθεί η δυνατότητα ιδιαίτερου ελέγχου του διαγωνιζομένου εκθέματος.

Αρθρο 6.

Ο εκτροφέας είναι απολύτως υπεύθυνος και εγγυάται τη νομιμότητα της προέλευσης και κατοχής των πτηνών που παρουσιάζει.

Αρθρο 7.

Περιπτώσεις παρατυπιών όπως, αλλοιωμένα δακτυλίδια , δακτυλίδια άλλου μεγέθους απο τα πρέποντα, παρέμβαση στον φαινότυπο με τεχνιτά μέσα, προσπάθεια παράνομης σήμανσης (δεύτερα δακτυλίδια, σήμανση κλωβών κ.α ) τιμωρούνται αυστηρά και φθάνουν έως  την αποβολή του εκτροφέα απο τον διαγωνισμό.

Αρθρο 8.

-Μέχρι το άνοιγμα της εκθέσεως δια το κοινό, απαγορεύεται η παρουσία στον χώρο, οποιουδήποτε ατόμου πέραν αυτών που έχουν οριστεί απο την επιτροπή εκθέσεως , ώς εκπαιδευόμενοι υποψήφιοι κριτές , ώς προσωπικό που έχει οριστεί στο πλαίσιο των ομάδων εργασίας, ή όποιων άλλων απαραίτητων δια την διευκόλυνση της εξέλιξης και ομαλής περαίωσης του διαγωνισμού (γραμματεία-ταμείο κ.λ.π), που πάντως ΟΛΟΙ αυτοί, φέρουν υποχρεωτικά ειδική σήμανση – παρουσίας .

Αρθρο 9.

Υπεύθυνος για τον απεγκλωβισμό είναι ο εκάστοτε κάτοχος εκτροφέας και μόνον αυτός, προσκομίζοντας την ειδική,  αρχική κάρτα εγκλωβισμού των εκθεμάτων του. Πάντα συνοδευόμενος απο ένα αρμόδιο μέλος ,ορισμένο απο την επιτροπή εκθέσεως για τον έλεγχο των απεγκλωβιζομένων εκθεμάτων.

*** Στον χώρο του διαγωνισμού και της έκθεσης απαγορεύεται το κάπνισμα.

Η χρήση φωτογραφικών μηχανών και ή λήψη φωτογραφιών με κινητά τηλέφωνα απαγορεύεται πριν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

ΚΡΙΣΕΙΣ

Αρθρο 10.

Κρίσεις εκθεμάτων

-Ο κριτής  λειτουργεί με πλήρη δικαιοδοσία και ευθύνη.  Η κρίση του είναι οριστική.

-Τα διαγωνιζόμενα εκθέματα παρουσιάζονται είτε σαν ΜΟΝΑ είτε σαν ΣΤΑΜ(τετραδες) . Τα πουλιά που παρουσιάζονται σαν ΣΤΑΜ πρέπει να ανήκουν όλα στην ίδια μετάλλαξη ,ποικιλία ,χρωματική γκάμα ή ακόμα και γένος (αρσ.-θηλ.) κάποιες φορές , ώστε να είναι δυνατή η κρίση της ομοιογένειάς τους. Σε αντίθετη περίπτωση ,βαθμολογούνται ατομικά  με αναφορά στα ανάλογα πρότυπα , αλλά δεν βαθμολογούνται στην ένδειξη ΑΡΜΟΝΙΑ και δεν συμμετέχουν στις βραβεύσεις.

-Σε περίπτωση κάποιου σφάλματος, μόνο ο δικαστής που το διέπραξε μπορεί να το διορθώσει πρίν οριστικοποιηθεί  η απόφασή του στην γραμματεία.
Μόνον τυχόν ΑΠΛΑ αριθμητικά λάθη (π.χ άθροισμα κάποιας βαθμολογίας), μπορεί να διορθωθούν από την Οργανωτική Επιτροπή χωρίς την παρουσία του κριτή. Απαγορεύεται η ύπαρξη οποιασδήποτε διόρθωσης επί της κάρτας βαθμολογίας. Αν υπάρχει λόγος , μια νέα κάρτα καθαρογράφεται ,υπογράφεται απο τον κριτή και καταστρέφεται η παλαιά, παρουσία του ιδίου και μέλους της επιτροπής εκθέσεως.
-Για να αρθεί κάποια έντονη αμφιβολία στον φαινότυπο ενός εκθέματος ή να αποδειχθεί τυχόν δόλια συμπεριφορά εκ μέρους κάποιου εκθέτη, ο κριτής μπορεί να ζητήσει απεγκλωβισμό του για κοντινή παρατήρηση. Μπορεί επίσης να κάνει χρήση των τεχνικών εργαλείων, που είναι ικανά να αποδείξουν την αλλαγή του φαινοτύπου των εκτιθέμενων ατόμων. Η χρήση του λαμπτήρα Wood επιτρέπεται, καθώς και όποια άλλα πρόσφορα μέσα, που πρέπει πάντως να έχουν εκ των προτέρων παρουσιαστεί και  ελεγχθεί απο την επιτροπή εκθέσεως.

F.O.H αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα τον τρόπο βαθμολόγησης όπως έχει διατυπωθεί και χρησιμοποιείται απο τους OMJ κριτές στα Παγκόσμια πρωταθλήματα της COM. Με άριστα τους 95π.  Τα άνω των 90 βαθμών μπορούν να βραβευθούν ανάλογα με την σειρά κατάταξής τους. Για τα ΣΤΑΜ ώς κατώτερη βαθμολογία με δυνατότητα βράβευσης ορίζονται οι 360π.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αρθρο 11

Η επιτροπή εκθέσεως ,υποχρεούται σε εύλογο χρόνο και πάντως πρίν την επόμενη Γ.Σ . της Ομοσπονδίας να έχει συντάξει έκθεση με τις παρατηρήσεις και εκτιμήσεις της γύρο απο την επιτυχία της εκδήλωσης . Η βασικότερη επιδίωξη είναι η πλήρης ενημέρωση των μελών αλλά και η συζήτηση για πιθανές διαφοροποιήσεις που κρίνονται απαραίτητες ώστε να μην επαναληφθούν πιθανά λάθη και αστοχίες.

*Υπο συζήτηση, για τελική διαμόρφωση. 

Advertisements