ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ

* ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

F.O.H

Δημιουργείται σώμα με την ονομασία ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΡΙΤΩΝ, αναφερόμενο απο τώρα και στο εξής ως ( Ε.Κ ) .

Η  (Ε.Κ) λειτουργεί σαν Τεχνικό Εκτελεστικό Όργανο της Ομοσπονδίας. Συγκεντρώνει και εκπροσωπεί τους εκτροφείς δοκιμασμένης  ικανότητας στους οποίους αναγνωρίζει την ικανότητα και τους παρέχει το δικαίωμα κρίσης των διαγωνιζομένων εκθεμάτων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις με τις οποίες τους παρέχεται αυτή η δικαιοδοσία, περιγράφονται στα κανονιστικά άρθρα και παραρτήματα του παρόντος.  Oι προτάσεις της Ε.Κ  ισχύουν ως αποφάσεις, μόνον μετά την επικύρωσή τους από το Δ.Σ της F.O.H . Η Ε.Κ απο συστάσεώς της, έχει μορφή ισχυρού συμβουλευτικού οργάνου και γι’ αυτό οι όποιες απορρίψεις των προτάσεών της μπορούν να γίνονται μόνο από  Δ.Σ της Ομοσπονδίας (F.O.H) και  μόνο για λόγους ουσίας.

ΟΡΓΑΝΑ

ΑΡΘΡΟ 2

Ως όργανα της Ε.Κ θεσμοθετούνται …

α) η    Γενική Συνέλευση των Κριτών.

β) το  Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ.

γ) η    Σχολή Κριτών 

Η Γενική Συνέλευση της Ε.Κ  απαρτίζεται από το σύνολον των κριτών που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της. Συνέρχεται τουλάχιστον δυό φορές το χρόνο με ευθύνη του Δ.Σ κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου ή των 2/3 του ΔΣ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Κ είναι τριμελές και αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και η ανάδειξή του γίνεται ανά διετία με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ της Ε.Κ. Πρόεδρος ανακηρύσσεται  ο κριτής που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων, Αντιπρόεδρος ο δεύτερος σε αριθμό ψήφων και Γραμματέας ο τρίτος σε αριθμό ψήφων.

*Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο αρχαιότερος και σε περίπτωση ισοψηφίας αρχαιότερων γίνεται κλήρωση.

Η Σχολή Κριτών,  είναι το εκπαιδευτικό όργανο της Ε.Κ και διοικείται απο το τριμελές διοικητικό συμβούλιο της.

ΑΡΘΡΟ 3

Η εγγραφή στα μητρώα της Ε.Κ γίνεται  μετά απο επιτυχή διαγωνισμό εξετάσεων ικανότητος , οι οποίες γίνονται με οδηγίες που περιγράφονται στα  άρθρα και παραρτήματα του παρόντος και της σχολής κριτών. Κατ’ εξαίρεση δίδεται η δυνατότητα  εγγραφής (κατόπιν γραπτής αιτήσεώς τους – και μετά απο έγκριση του Δ.Σ της Ομοσπονδίας) χωρίς εξετάσεις,  στα μητρώα κριτών της ένωσης, σε άτομα  αποδεδειγμένης και αναγνωρισμένης ικανότητας κριτή από άλλη αντίστοιχη ένωση  του εσωτερικού η του εξωτερικού, κατά την δημιουργία του αρχικού μητρώου.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

 ΑΡΘΡΟ 4

Αρμοδιότητά της Ε.Κ είναι:

α) Nα δίνει τις απόψεις της σε θέματα που απασχολούν την Ομοσπονδία και αφορούν στα:

-Γενικά κριτήρια εκτιμήσεως και κρίσεως που προτείνονται από τις Τεχνικές Επιτροπές. Σε προτάσεις αλλαγών η βελτιώσεώς τους, σύμφωνα με τα δεδομένα και τις απαιτήσεις που  προκύπτουν με στόχευση την πλήρη εναρμόνιση με τις οδηγίες της παγκόσμιας ομοσπονδίας ( COM-OMJ )

-Προβλήματα σχετικά με τη κρίση η τη γενικότερη συμπεριφορά των κριτών.

β).  Να ρυθμίζει το πρόγραμμα εκπαίδευσης των υποψήφιων κριτών και ειδικότερα:

-Να ορίζει τα κριτήρια συμμετοχής των δόκιμων κριτών στις ομάδες προετοιμασίας και εκπαιδευτικών κρίσεων που οργανώνονται στη διάρκεια των Διαγωνισμών-Εκθέσεων  ( Ομοσπονδιακών και Τοπικών), η σε ειδικά σεμινάρια κρίσης με την επίβλεψη και τη καθοδήγηση καταξιωμένων διεθνών κριτών που καλούνται για το σκοπό αυτό.

γ).    Να προτείνει και να στηρίζει την υποψηφιότητα των καλύτερων κριτών της Ε.Κ ώς Διεθνών (OMJ).

δ).   Να διευθύνει το Οργανωτικό και Πειθαρχικό μέρος και ειδικότερα:

Να επικυρώνει την εγγραφή των νέων κριτών.

Να τηρεί και να ενημερώνει το μητρώο κριτών.

Να φροντίζει για τη πιστή τήρηση των άρθρων του κανονισμού από τους κριτές και ταυτόχρονα να προστατεύει τα δικαιώματα και την αξιοπρέπειά τους.

Να ενημερώνει το Δ.Σ της Ομοσπονδίας για τυχόν παρεκτροπές εκτροφέων και παρεμπόδιση των κριτών στο έργο τους,

Να ενημερώνει το Δ.Σ της Ομοσπονδίας για πιθανές ελλείψεις που δυσκολεύουν το έργο τους στις εκδηλώσεις των  Συλλόγων-Μελών .

ΑΡΘΡΟ  5

Αρμοδιότητα του Προέδρου της Ε.Κ είναι :

  1. Να αντιπροσωπεύει την Ε.Κ στο Δ.Σ της Ομοσπονδίας και στα λοιπά Ομοσπονδιακά όργανα, στα οποία συμμετέχει δικαιωματικά.  Με δικαίωμα λόγου, αλλά όχι ψήφου.
  2. Να συγκαλεί και να προεδρεύει στη Γ.Σ της Ε.Κ

Να προεδρεύει στην Εξεταστική Επιτροπή για την εξέταση των υποψηφίων κριτών.

Η Θέση του Προέδρου της Ε.Κ είναι ασυμβίβαστη με αυτές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου η του Γραμματέα  του  Δ.Σ της Ομοσπονδίας (F.O.H)

Ο Αντιπρόεδρος της Ε.Κ αντικαθιστά τον Πρόεδρο της Ε.Κ σε περίπτωση απουσίας του η κωλύματος.

Ο Γραμματέας της Ε.Κ φροντίζει για τη τήρηση και τη φύλαξη των πρακτικών, αλλά και του μητρώου των κριτών.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΑΡΘΡΟ  6

Οι ενεργοί κριτές διακρίνονται σε κριτές Ειδικότητας, Κατηγορίας , Διεθνείς και Επίτιμους.

Α. ΚΡΙΤΕΣ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Κριτές Ειδικότητας είναι οι κριτές που  έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις διαδικασίες που προβλέπονται στο κατά περίπτωση συνημμένο παράρτημα διαδικασιών του παρόντος , και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Ομοσπονδία σαν κριτές συγκεκριμένων ειδών που αποτελούν μέρος – τμήμα και μόνον των υπαρχουσών κατηγοριών.

Β. ΚΡΙΤΕΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ

Κριτές Κατηγορίας είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο συνημμένο κατά περίπτωση παράρτημα διαδικασιών του παρόντος , και έχουν αναγνωριστεί από την Ε.Κ και την Ομοσπονδία σαν κριτές σε μία η περισσότερες κατηγορίες πτηνών που αναγνωρίζονται από την  Διεθνή COM.

 Γ.  ΚΡΙΤΕΣ  ΔΙΕΘΝΕΙΣ

Κριτές Διεθνείς ( O.M.J ) είναι οι κριτές που έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται από τους κανονισμούς της Διεθνούς COM.

Δ.  ΚΡΙΤΕΣ  ΕΠΙΤΙΜΟΙ

Κριτές Επίτιμοι ονομάζονται  οι κριτές που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της ηλικίας τους. Τον τίτλο κατ’ εξαίρεση μπορεί να φέρουν και κριτές Ελληνες ή Αλλοδαποί εγνωσμένου κύρους που δεν ανήκουν στην ένωση κριτών της Ομοσπονδίας ώς ένδειξη αναγνώρισης της αξίας τους , της αγάπης τους στην Ορνιθοκουλτούρα και την προσφορά τους στην ανάπτυξη του θεσμού στην χώρα μας.

 ΑΡΘΡΟ  7

Η παραίτηση ενός κριτή υποβάλλεται μόνο εγγράφως, στον γραμματέα της Ε.Κ , και οριστικοποιείται μόνον με την αναγραφή της απόφασης του  Δ.Σ στο Βιβλίο Πρακτικών των Συνεδριάσεων .

ΑΡΘΡΟ  8

Με τη συμπλήρωση του 75ου έτους της ηλικίας του, κάθε κριτής, τίθεται αυτομάτως εκτός του μητρώου ενεργών κριτών και λαμβάνει τον τίτλο του  επιτίμου.

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

 ΑΡΘΡΟ  9

Όλοι οι ενεργοί κριτές είναι στη διάθεση της Ε.Κ για τοπικούς, περιφερειακούς, Ομοσπονδιακούς, Διεθνείς Διαγωνισμούς και εκπαιδευτικά σεμινάρια.

Ο διορισμός των κριτών γίνεται με βάση τα κάτωθι:

Α.  Η Ε.Κ πριν τον διορισμό των κριτών λαμβάνει υπόψη τα αιτήματα των συλλόγων μελών της για το τρέχον  έτος και καταρτίζει σχετικό πρόγραμμα.  Οι Σύλλογοι – μέλη μπορούν να επιλέξουν ονομαστικά τους κριτές που επιθυμούν για το Διαγωνισμό τους αρκεί να έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων τη συναίνεση των προτεινόμενων .

Β. Αν τα αιτήματα διορισμού κριτών των συλλόγων δεν είναι ονομαστικά η οι προτεινόμενοι από τους Συλλόγους  κριτές κωλύονται, η Ε.Κ προχωρά σε διορισμούς κριτών από τον κατάλογο των εγγεγραμμένων μελών της με γραπτή ανακοίνωση τουλάχιστον 30 ημέρες πριν την ημερομηνία Έκθεσης, και είναι υποχρεωτικός για τους εγγεγραμμένους κριτές.

Γ. Οι Σύλλογοι – μέλη μπορούν να απευθύνονται και σε κριτές άλλων χωρών. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει να ειδοποιηθεί  η Ε.Κ, δυό (2)  τουλάχιστον μήνες, πριν τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και οι κριτές που θα προσκληθούν να είναι OMJ.

Δ. Οι κριτές δεν μπορούν να αρνηθούν το διορισμό τους παρά μόνο για σοβαρούς λόγους. Τους λόγους αυτούς θα εξετάζει ο Πρόεδρος της Ε.Κ και αν τους κρίνει βάσιμους θα φροντίσει για την αντικατάστασή του.

Ε. Η Ε.Κ μπορεί να επιτρέψει τη συμμετοχή μελών της σε εργασίες κρίσης που αφορούν Διαγωνισμό άλλης Ομοσπονδίας η ανεξάρτητου Συλλόγου του εσωτερικού η του εξωτερικού, αφού όμως προηγηθεί η κατά περίπτωση έγκριση του  Δ.Σ της Ομοσπονδίας.

Οι κριτές είναι υποχρεωμένοι να τηρούν πιστά την εφαρμογή του καταστατικού και των Ομοσπονδιακών Κανονισμών  εφαρμόζοντας τα κριτήρια Κρίσης  που έχουν επικυρωθεί από την Ομοσπονδία, με τις προτάσεις των Τεχνικών Επιτροπών της.

ΑΡΘΡΟ  10

Ο κριτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι εξισωμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ομοσπονδίας με δημόσιο λειτουργό και απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν απο αυτή του την ιδιότητα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΡΘΡΟ  11

Δημιουργία ΣΧΟΛΗΣ ΚΡΙΤΩΝ.

Η σχολή έχει σαν στόχο, την εκπαίδευση υποψηφίων για την θέση του κριτού. Ενα έργο που καλούνται να διεκπεραιώσουν τα μέλη της Ε.Κ  με την βοήθεια  παρουσιάσεων σεμιναρίων και τακτικών μαθημάτων ,αλλά και με την πρόσκληση για διαλέξεις απο γνωστούς διεθνείς κριτές.   Σαν υποψήφιοι-δόκιμοι κριτές, μπορούν να εγγραφούν σ’ αυτήν, μέλη των συλλόγων-μελών που ανήκουν στην Ομοσπονδία ( F.O.H ) . Η εγγραφή στην σχολή, γίνεται μόνον κατόπιν αιτήσεως του συλλόγου μέλους της F.O.H και με αναφορά όλων των στοιχείων του υποψηφίου. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) Η Ε.Κ  οφείλει να εκδίδει παράρτημα κανονισμού ετησίως με αναφορά στο πρόγραμμα «μαθημάτων» της σχολής.

ΑΡΘΡΟ  12

Δεν προβλέπεται ετήσια επιχορήγηση της Ε.Κ απο την Ομοσπονδία. Το Δ.Σ όμως της F.O.H μπορεί να εγκρίνει συγκεκριμένη οικονομική παροχή προς την ΕΚ κατόπιν  τεκμηριωμένης πρότασης του Δ.Σ της Ένωσης .

*Υπο συζήτηση, για τελική διαμόρφωση. 

 

Advertisements