Σχολή υποψηφίων κριτών-Κανονισμοί.

F.O.H

 

*ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α

ΑΡΘΡΟ 1

Aίτηση για την εγγραφή υποψήφιου στη Σχολή Κριτών γίνεται μόνον από τον Σύλλογο που ανήκει ο υποψήφιος προς την ΕΚ .

Η Ε.Κ υποχρεούται να τον εντάξει σε πρόγραμμα αν ήδη κάποιο λειτουργεί η να καθορίσει ημερομηνία για έναρξη νέου  προγράμματος το αργότερο σε 2 μήνες από τη παραλαβή της αίτησης του ενδιαφερόμενου Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 2

ΠΡΟΣΟΝΤΑ : Για να γίνει κάποιος δεκτός ώς υποψήφιος στην σχολή κριτών πρέπει ….

Να έχει ηλικία από 18 – 60 ετών.

Να είναι εκτροφέας σε ένα η περισσότερα είδη καναρινιών της κατηγορίας για την οποία υποβάλει την αίτηση.

Να συμμετέχει τα τρία τελευταία έτη  τουλάχιστον, σε  διαγωνισμούς Τοπικού, Ομοσπονδιακού, Πανεθνικού, Διεθνούς η Παγκόσμιου χαρακτήρα.

Να έχει τίτλο σπουδών βασικής εκπαίδευσης,

Να μην είναι υποκείμενος σε πειθαρχική ποινή επικυρωμένη από την Ομοσπονδία.

Η πιστοποίηση όλων των παραπάνω γίνεται με φροντίδα του συλλόγου του υποψήφιου κριτή. Στην αίτηση εγγραφής στην σχολή πρέπει να αναφέρονται :

  1. Ονοματεπώνυμο,
  2. Πατρώνυμο,
  3. Διεύθυνση διαμονής,
  4. Τηλέφωνα επικοινωνίας και mail,
  5. Σύλλογος και Αριθμός Μητρώου
  6. Κατηγορία ή είδη καναρινιών για τα οποία ενδιαφέρεται
  7. Τίτλοι σπουδών και πιθανή γνώση ξένης γλώσσας

ΑΡΘΡΟ 3

Η εκπαιδευτική διαδικασία  των δόκιμων κριτών  χωρίζεται σε  2 μέρη.

Α. Το Θεωρητικό μέρος:

Διαρκεί 12 μήνες  και περιλαμβάνει υποχρεωτική παρακολούθηση μαθημάτων,σεμιναρίων, προφορικές και γραπτές εξετάσεις με τη μέθοδο των πολλαπλών απαντήσεων .

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει :

1.Ανατομία και μορφολογία,

2.Γενετική,

3.Κανονισμοί της Ομοσπονδίας-οργανογράμματα,

4.Τεχνική της κρίσης,

5.Πρότυπα της κατηγορίας και των ειδών της.

Η παρουσία του υποψηφίου σε όλο τον εκπαιδευτικό κύκλο είναι υποχρεωτική και αποτελεί όρο για να του δοθεί άδεια συμμετοχής κατ’ αρχάς στις γραπτές εξετάσεις

Οι δόκιμοι κριτές που παρακολούθησαν κανονικά τον εκπαιδευτικό κύκλο έχουν την δυνατότητα συμμετοχής στις ετήσιες διαγωνιστικές δοκιμασίες ΘΕΩΡΕΙΑΣ.

Επιτυχής έκβαση της διαγωνιστικής δοκιμασίας θεωρείται η σωστή απάντηση σε 17 απο τις 20 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών.

Η Ε.Κ είναι η μόνη αρμόδια για τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης επιτυχούς δοκιμασίας.

Σε περίπτωση μή επιτυχίας του υποψηφίου δεν είναι δυνατή η συμμετοχή του στο επόμενο στάδιο που είναι η πρακτική εξέταση.

 Β. Το Πρακτικό μέρος:

Προς απόκτηση εμπειριών κρίσης, οι  υποψήφιοι συμμετέχουν σε προγράμματα και εκπαιδευτικές κρίσεις καθ’ όλον το έτος αλλά ιδιαιτέρως σε εκπαιδευτικές κρίσεις που γίνονται κατά την διάρκεια τοπικών ή μεγαλύτερων εκθέσεων.

Οι Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να αποδέχονται τη παρουσία των δοκίμων κριτών της Σχολής σε όλη τη διάρκεια των κρίσεων των τοπικών διαγωνισμών τους  και να  διευκολύνουν τη προγραμματισμένη  πρακτική τους εξάσκηση.

Τυχόν οικονομικές επιβαρύνσεις που προκύπτουν από τη παρουσία δόκιμων κριτών στις Εκθέσεις Συλλόγων-μελών και των σεμιναρίων τους, βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο Σύλλογο (ή την ομοσπονδία αν έτσι αποφασίσει η γενική της συνέλευση).

Μετά τη πρακτική εξάσκηση, οι δόκιμοι κριτές υποχρεούνται σε τελική δοκιμασία ενώπιον  Επιτροπής που απαρτίζεται από το τριμελές Δ.Σ της Ε.Κ, τον  αντιπρόεδρο της F.O.H και τον Προεδρεύοντα των Τεχνικών Επιτροπών.

Δια την δυνατότητα πρακτικής εξέτασης και κρίσης ,του υποψηφίου ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ απαιτούνται τουλάχιστον δύο εκθεσιακές περίοδοι (24ΜΗΝΟ). Για την εξέταση υποψηφίου ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ , μία εκθεσιακή περίοδος(12ΜΗΝΟ). Απαραίτητη επίσης προϋπόθεση είναι η επιτυχής έκβαση της εξέτασης του υποψηφίου στο θεωρητικό μέρος.

Η ημερομηνία των εξετάσεων καθορίζεται από την Εξεταστική Επιτροπή και ανακοινώνεται 15 τουλάχιστον ημέρες πριν τη διεξαγωγή τους, προς όλους τους ενδιαφερόμενους με Προσωπικό Μήνυμα.

Η πρακτική εξέταση του κάθε υποψήφιου θα γίνεται με βάση το ειδικό για κάθε κατηγορία ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ της σχολής.

Εν τέλη επιτυχημένη  θεωρείται η δοκιμασία, ως αυτή ορίζεται, στα επιμέρους παραρτήματα εξετάσεων της σχολής υποψηφίων κριτών.

ΑΡΘΡΟ 4

Από την Ε.Κ χορηγείται στους επιτυχόντες κριτές σχετική βεβαίωση επιτυχούς δοκιμασίας και ικανότητας κριτή, Ειδικότητας ή Κατηγορίας, όπου εκτός από το ονοματεπώνυμο αναγράφεται η ημερομηνία απονομής, και η ειδικότητα ή η κατηγορία για την οποία πιστοποιήθηκε ο νέος κριτής. Με τα στοιχεία αυτά εγγράφεται απο την επομένη της οριστικοποίησης των αποτελεσμάτων, στο μητρώο ,ενεργών Κριτών της Ένωσης.

*Προς συζήτηση για τελική επικύρωση

Advertisements